“ஷிர்க் ஒழிப்பு சம்மந்தமாக” மெகா போன் பிரச்சாரம் – நேதாஜி நகர் கிளை