“ஷிர்க் ஒழிப்புமாநாடு” மெகா போன் பிரச்சாரம் – வாவா நகரம்