“ஷிர்க் ஒழிப்புமாநாடு” தனி நபர் தஃவா – தென்காசி மேற்கு