“ஷிர்க் ஒழிப்பின் முன்னோடி இப்ராஹீம் நபி…” ஹஜ் பெருநாள் தொழுகை – ஆவணம்