“ஷிர்க்கு ஒழிப்பு மாநாடு ஏன் எதர்க்கு?” பொதுக் கூட்டம் – கொழிஞ்சாம்பாறை