ஷிர்க்கிற்கு எதிரான பிரச்சாரம் -நாமக்கல் மாவட்டம்

நாமக்கல் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 18/09/2014 ன்று ஷிர்க்கிற்கு எதிரான பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது………………..