ஷிர்க்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் – தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம்

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 21-09-2014 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்து ஷிர்க்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது……………………………