“ஷிர்க்ஒழிப்புமாநாடு” தனி நபர் தஃவா – உளுந்தூர்பேட்டை