ஷார்ஜா மர்கஸ் பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் ரோலா மர்கசில் கடந்த 22-3-2012 அன்று சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. சகோதரர்கள் ஆர்வத்துடன் கலந்து கொண்டனர்.