ஷார்ஜா மர்கஸ் தர்பியா

ஷார்ஜா மண்டலம் ரோலா மர்கசில் கடந்த 10-5-2013 அன்று தர்பியா நடைபெற்றது. இதில் சகோ.முகம்மது பாரூக் அவர்கள் தொழுகை பயிற்சி அளித்தார்கள்…….