வேலூர் மாவட்டம் தஃவா

வேலூர் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 28-10-2013 அன்று  இஸ்லாம் குறித்து தஃவா செய்யப்பட்டது………………