வெற்றிக்கு வழி – சைஃப்சோன் கிளை பயான்

ஷார்ஜா மண்டம் சைஃப்சோன் கிளையில் கடந்த 3-4-2012 அன்று வெற்றிக்கு வழி என்ற தலைப்பில் சொற்பொழிவு நடைபெற்றது. இதில் அக்பர் பாஷா அவர்கள் உரையாற்றினார்கள்.