“விழிப்புணர்வு பேனர் ” பேனர் தஃவா – பட்டாபிராம் கிளை