“வியாபாரிகள் சத்தியம் செய்தல்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அம்பை