வாழ்க்கை & சேங்கனூர் கிளை – தாவா

திருவாரூர் மாவட்டம் வாழ்க்கை & சேங்கனூர் கிளை சார்பாக 11.09.2015 அன்று  மாற்றுமத சகோதரர்க்கு முஸ்லிம் தீவிரவாதிகள்..? விளக்க புத்தகம் 
கொடுத்து தாவா செய்யப்பட்டது..