வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஜாப்ரியா கிளை

குவைத் மண்டலம் ஜாப்ரியா கிளை சார்பாக 23-10-2015 
அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.