வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஹத்தின் நான்கு கிளை

குவைத் மண்டலம் ஹத்தின் நான்கு கிளை சார்பாக 23.10.2015 அன்று வாராந்திர சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது.