“வாரம் இரு தகவல்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை