“வஹ்ஹாபிஸம் வன்முறையிஸமா” பொதுக் கூட்டம் – மாவட்டம்