“வஹாபிஸம் வன்முறையிஸமா ” பொதுக் கூட்டம் – மாவட்டம்