வலங்கைமான் கிளையில் நடைபெற்ற இஃப்தார் நிகழ்ச்சி!

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வலங்கைமான் கிளையில் 06.09.09 ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று வலங்கைமான் கிளையில் இப்தார் நிகர்;ச்சி நடைடிபற்றது.   இதில் மாநில பெச்சாளர் முகமது தாயுpர் அவர்கள் பித்அத்தும் நரக வெதனையும்; என்ற தலைப்பில் சிறப்புறை ஆற்றினார்கள். இதில் ஆண்களும் பெண்களும் திரளாக கலந்து கொண்டனர். தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வலங்கைமான் கிளையில் 06.09.09 ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று வலங்கைமான் கிளையில் இப்தார் நிகர்;ச்சி நடைடிபற்றது.   இதில் மாநில பெச்சாளர் முகமது தாயுpர் அவர்கள் பித்அத்தும் நரக வெதனையும்; என்ற தலைப்பில் சிறப்புறை ஆற்றினார்கள். இதில் ஆண்களும் பெண்களும் திரளாக கலந்து கொண்டனர். தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வலங்கைமான் கிளையில் 06.09.09
ஞாயிற்றுக் கிழமை அன்று இப்தார் நிகழ்ச்சி நடைடிபற்றது.

இதில் மாநில பெச்சாளர் முகமது தாஹிர் அவர்கள் பித்அத்தும் நரக வெதனையும்; என்ற தலைப்பில் சிறப்புறை ஆற்றினார்கள். இதில் ஆண்களும் பெண்களும் திரளாக கலந்து கொண்டனர்.