வட்டி – செரங்காடு கிளை தெருமுனைப் பிரச்சாரம்

திருப்பூர் மாவட்டம் செரங்காடு கிளை சார்பாக கடந்த 29-09-2013 அன்று தெருமுனைப் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.
இதில் சகோ.பசீர்  அவர்கள் “வட்டி ” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்……………..