வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக
21.08.2015 அன்று வட்டியில்லா கடன் உதவியாக 5000 ரூபாய் வழங்கபட்டது.