வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக
11.09.2015 அன்று சகோ அப்துல் ரஹ்மான் அவர்களுக்கு
வட்டியில்லா கடன் உதவியாக ரூபாய் 10,000/- வழங்கபட்டது.