வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக
30.08.2015 அன்று முஹம்மது என்பவர்க்கு 15,000 ரூபாய்
வட்டியில்லா கடன் உதவி செய்யப்பட்டது.