வட்டியில்லா கடன் உதவி – ஆழ்வார்திருநகர் கிளை

திருவள்ளூர் மாவட்டம் ஆழ்வார்திருநகர் கிளை சார்பாக
24.08.2015 அன்று 8000 ரூபாய் வட்டியில்லா கடன் உதவி 
செய்யப்பட்டது.