வடக்கு மாங்குடி கிளை தஃவா

தஞ்சை வடக்கு மாவட்டம் வடக்கு மாங்குடி கிளை சார்பாக கடந்த 15-05-2013 அன்று 2 இடங்களில் தஃவா சுவர் விளம்பரம் செய்யப்பட்து……..