ரோலா கிளை குர் ஆன் வகுப்பு

ஷார்ஜாஹ் மண்டலம் ரோலா மர்கஸ்ஸில் கடந்த  02-01-2015 அன்று குர் ஆன் வகுப்பு நடைபெற்றது……………………