“ரொக்கம் ரூ 35 ஆயிரம் மட்டும்” வாழ்வாதார உதவி – புதுவலசை