ரூபாய் 5,365 நிதியுதவி – ஷார்ஜா

ஷார்ஜா மண்டலம் சார்பாக கடந்த 7-9-2012 அன்று தஞ்சை மாவட்டம் சன்னாபுரம் கிளை மர்கஸ் இடம் வாங்குவதற்கு ரூபாய் 5,365 நிதியுதவி வழங்கப்பட்டது.