“ரூபாய் 2800/- ” மருத்துவ உதவி – குறிச்சிமலை திருமங்கலக்குடி