ரிக்கா கிளை – இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்

 குவைத் மண்டலம் ரிக்கா கிளை சார்பில் 27-9-2015 அன்று “இஸ்லாம் ஓர் இனிய மார்க்கம்” நிகழ்ச்சி நடைபெற்றது. 
பதிலளிப்பவர் – ரஸ்மின்