மெகாபோன் பிரச்சாரம் – MKB நகர் கிளை

வட சென்னை மாவட்டம் MKB நகர் கிளை சார்பாக 
04.10.2015 அன்று மெகாபோன் பிரச்சாரம் நடைபெற்றது.