முஹர்ரம் பெயரில் மூட நம்பிக்கைககள் – இதை என்ன வென்று சொல்வது?

முஹர்ரம் மூடநம்பிகைகள்

முஹர்ரம் பெயரில் நடத்தப்படும் இது போன்ற அனாச்சாரங்களுக்கும் இஸ்லாத்திற்கும் எவ்வித சம்பந்தமும் இல்லை என்பதை மக்களுக்கு தெளிவு படுத்த வேண்டிய கட்டாம் நம்மீது உள்ளது.

முஹர்ரம் மூடநம்பிகைகள்

படம் – ஜாகிர் ஹுசைன்

இதற்கும் இஸ்லாத்திற்கும் சம்பந்தம் இல்லை என்பதை மேலும் தெரிந்து கொள்ள :

முஹர்ரம் பத்தும் முஸ்லிம்களின் மூடப் பழக்கங்களும்