“”முஸ்லிமின் பண்புகள்” ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செரங்காடு கிளை