முரார்பாது கிளை தஃவா

விழுப்புரம் மாவட்டம் மேற்கு முரார்பாது கிளையில் 09/02 /12 அன்று ஷிர்கிற்கு எதிராக பிரச்சாரம் செய்யப்பட்டு ஷிர்கான பொருட்கள் அகற்றப்பட்டது.