“முமீன்களின் முன்மாதிரி” – ஹோர் அல் அன்ஸ்

துபை TNTJ ஹோர் அல் அன்ஸ் கிளை மர்கசில் கடந்த 17.02.2012 அன்று பாயன் நடைபெற்றது. இதில் சகோஅப்துல் ஹலீம் அவர்கள் “முமீன்களின் முன்மாதிரி” என்ற தலைப்பில் உறையாற்றினார்கள்.