“முன்மாதிரி முஸ்லிம் பெண்கள்.” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – புருனை.