“முன்மாதிரி முஸலிம் பெண்கள்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செல்வபுரம் தெற்கு