“மீலாது விழா ” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – அஜ்மான் ஜெர்ப்