“மாற்று மத சகோதர் ” என்பவருக்கு திருக்குர்ஆன் வழங்கி தஃவா – திருப்பனந்தாள்