மார்க்க அறிவுப் போட்டி – கோட்டார் கிளை

குமரி மாவட்டம் கோட்டார்ரில் கடந்த 25-04-2014 அன்று மார்க்க அறிவுப் போட்டி நடத்தி பரிசுகள் வழங்கப்பட்டது………….