மாணவர்களுக்கு பள்ளி சீருடைகள் – காரைக்கால் மாவட்டம்

காரைக்கால் மாவட்டம் சார்பாக கடந்த 08-10-2013 அன்று மாணவர்களுக்கு பள்ளி சீருடைகள் வழங்கப்பட்டது…………..