” “ மஹ்ஷரில் கெட்ட மனிதர்களின் நிலை ”” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – செரங்காடு கிளை