” மஹஷர் மைதானம்” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – எண்ணூர் கிளை