“மளிகைப் பொருட்கள் (1500 மதிப்புள்ள)” நிவாரண உதவி – வேளச்சேரி கிளை