” மறுமை வெற்றியே இலக்கு” சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – ஹாலா லேபர் கேம்ப்