“மறுமையின் வெற்றி” உள்ளரங்கு சொற்பொழிவு நிகழ்ச்சி – பெருங்களத்தூர்