“மரனமும் மனிதனும்” தெருமுனைப் பிரச்சாரம் – சாரமேடு