மரணம் ஓர் எச்சரிக்கை – ரோலா மர்கஸ் வாராந்திர பயான்

ஷார்ஜா மண்டலம் ரோலா மர்கசில் கடந்த 18-10-2013 அன்று வாராந்திர பயான் நடைபெற்றது. இதில் சகோ.மகபூப்  சுபானி அவர்கள் “மரணம் ஓர் எச்சரிக்கை” என்ற தலைப்பில் உரையாற்றினார்கள்………….